Byte av vägguttag

1 380 kr efter ROT

1 886 innan ROT

Arbetskostnad: 1 686 kr

30% ROT-avdrag: - 506 kr

Materialkostnad: 200 kr

Priset gäller byte av ett vägguttag där kablar redan finns framdragna.

Almost Done

Fastpris gäller endast då nedan krav är uppfyllda. Du som kund ansvarar för:

Uttaget ska finnas på plats vid installationen. Hjälp med inköp? Ange i nästa steg (kostnad tillkommer). Lägg in produktnummer (EAN nummer) / rådfråga elektrikern.

Att det finns tillgång till elcentralen/säkringsskåpet.

Elkablar fram till befintlig placering av vägguttaget ska redan vara framdragna och tillräckliga. Behövs kablarna förlängas eller kompletteras tillkommer en extra kostnad.

Skicka bilder i appens chatt på där installationen av vägguttag ska ske.

Du skickas vidare till bokningsformuläret...
Det verkar som att ditt projekt inte uppfyller kraven för fastpris. Ladda ner Done-appen för att boka ett videosamtal för offert.
Boka till fastpris