Done Användarvillkor


1. Så fungerar Done

Done och doneservices.se ägs och drivs av Done Sweden AB, 559201-0390, nedan Done. Dones tjänst finns på webbplatsen https://doneservices.se/ samt som appen Done på Apple App Store och Google Play Store, och är en digital tjänst  som hjälper privatpersoner och Företag (”Användare”) att hitta och kommunicera med tjänsteföretag som utför hantverkstjänster (”Företagen”). Som Användare är det alltid kostnadsfritt att använda Done och man förbinder sig aldrig till att välja något av de Företag man kommer i kontakt med via Done. När Användare lägger in en förfrågan på Done så skickas den till matchande Företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Done garanterar att enbart kontrollerade Företag anslutna till Dones tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När Företaget tagit del av Användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.


2. Personuppgifter och integritetspolicy

Done är personuppgiftsansvarig och behandlar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Done kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att Done vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till de Företag som väljer att besvara en offertförfrågan. Done kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information, samt telefonnummer för att identifiera Användaren i appen. Användaren har möjlighet ta del av Dones behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Dones integritetspolicy förklarar närmare hur Done behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter.

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:
Done Sweden AB
Org nr: 559201-0390
Adress: AGV, Storgatan 23C. 114 55 Stockholm
Tel: 070-335 50 81
kontakt@doneservices.se

3. Kontrollerade företag

Done har anslutna Företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa Användare av Done att hitta trygga Företag ställer vi krav på samtliga Företag som vill ansluta sig till tjänsten. Done genomför löpande kontroller av samtliga Företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:
• F-skatt
• Moms
• Skuldfrihet hos Kronofogden
• Innehar erforderlig ansvarsförsäkring, samt
• Har erforderlig behörighet (avseende elektriker, våtrum och liknande)

4. Dones ansvarsfrihet

Done är en förmedlingstjänst. Done är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Användare och Företag. Det innebär att Done inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Användare och Företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Användaren har ingen rätt att kräva Done på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av uppdrag som förmedlas av Done, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Done.

5. Förfrågningar till Done samt skyldighet att följa svensk lag m.m

På Done finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Användare som väljer att göra en förfrågan hos Done själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får inte vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Done, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Done. Materialet som Användare publicerar på Done:s plattform får inte vara illojalt med den verksamhet som Done bedriver. Missbruk av funktionerna på Done är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra Användare eller Företags användning av Done. I de fall Användare företar handlingar i syfte att försämra Dones tjänst, förstöra Dones renommé eller missleda Dones Företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av Företag med syfte att prisjämföra eget Företags tjänst eller skapa flera olika Användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett Företag har Done rätt att, förutom att stänga av Användaren, erhålla från Användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

6. Information på Done

Done arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på doneservices.se samt Done-appen är korrekta men kan inte garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Done i de fall det förekommer material på Done som inte är korrekt.

7. Befriande omständigheter

Done är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

8. Immateriella rättigheter

Done äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på doneservices.se samt genom Done-appen. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på doneservices.se och Done-appen ägs av Done och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Done som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

9. Sanktioner

Done äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Allmänna villkor. Done äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Done bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som Användare publicerar på Done.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Done är Användaren skyldig att hålla Done skadeslös eller ersätta Done för den skada som uppkommit.

10. Ändringar

Done har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

11. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.
Done Sweden AB
Org nr: 559201-0390
Adress: AGV, Storgatan 23C. 114 55 Stockholm
Tel: 070-335 50 81
kontakt@doneservices.se