Alla tjänster
/
Elektriker
/

Behöver du anlita en behörig elektriker?

Är du i behov av att anlita en elinstallatör? Här får du reda på varför det är viktigt att ta hjälp av en behörig elektriker och vilken typ av utbildning och certifiering de innehar. Läs vidare för att få all information du behöver för dina elinstallationer.

Foto: Pinterest/ 4myhome.se & Nordic Nest

Vad gör en elektriker behörig?

För att en elinstallatör ska kunna kalla sig behörig finns det vissa krav. Man behöver genomgå en utbildning och få certifiering för att utföra elinstallationer i enlighet med Elsäkerhetsverkets regler och standarder. Det är viktigt att anlita en elinstallatör med rätt behörighet och auktorisering när det kommer till elinstallationer i byggnader och bostäder. Vill du läsa mer om vad som krävs för att få auktorisation och behörighet inom yrket - vi ger dig svaren här!

Olika typer av auktorisering

När det gäller elektriska installationer är det avgörande att ha rätt kompetens och behörighet. I Sverige är det obligatoriskt att ha en specifik auktorisation beroende på vilken typ av arbete de ska utföra. Men vad innebär dessa auktorisationer egentligen? Här går vi igenom de olika typerna av auktorisering för att ge en klarare bild.

1. Fullständig Auktorisation (A) Denna typ av auktorisering är den mest omfattande och låter innehavaren utföra alla sorters elinstallationsarbeten, oavsett omfattning eller komplexitet. Den behöriga elinstallatören har här genomgått omfattande utbildning och praktiska tester och har visat att de kan hantera installationer i både bostäder och industriella miljöer med hög kompetens.

2. Lågspänningsauktorisation (AL) Som namnet antyder, fokuserar denna auktorisering på installationer med lågspänning – det vill säga upp till 1000V. Detta omfattar en stor del av de vanliga installationerna i bostäder och kommersiella byggnader. Många av de elektriska utmaningarna i dessa miljöer kan hanteras av någon med denna behörighet.

3. Begränsad Auktorisation (B) Denna auktorisering är mer specialiserad. Den riktar sig till elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar, men endast inom en befintlig gruppledning. Det betyder att innehavaren av denna auktorisering kan utföra underhåll och mindre anpassningar, men inte större nyinstallationer eller ändringar i en befintlig anläggning.

Historik och omvandlingar Det är också värt att notera att behörighetssystemet har genomgått förändringar över tid. Vad som en gång kallades för "Allmän Behörighet Lågspänning (ABL)" har nu moderniserats och omvandlats till den nuvarande "AL - Auktorisering för Lågspänning". Detta gjordes för att skapa en mer enhetlig och begriplig benämning på behörighetstyperna.

Utbildningar inom ABL

Men, hur blir man elektriker? För att få behörighet och rätt auktorisation måste man först och främst genomgå en godkänd utvildning som tar cirka två år. Under utbildningen lär sig eleverna allt från grundläggande elektrisk teori till praktiska färdigheter för att utföra elinstallationsarbeten. Utbildningen inkluderar också regler och standarder som måste följas för att säkerställa elsäkerheten.

Ansök om auktorisation - Elsäkerhetsverket

Efter att utbildningen är avslutad måste de blivande elinstallatörerna ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Auktorisationen är ett certifikat som bekräftas att de har rätt kompetens och behörighet att utföra elinstallationer i enlighet med de nationella kraven. Denna allmänna behörighet innebär bland annat att man kan arbeta med elinstallationer i byggnader, anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar.

Starta Eget eller arbeta på större elföretag

Vad kan man göra som elektriker? När man har en godkänd utbildning inom allmän behörighet och blivit auktoriserad elinstallatör hos elsäkerhetsverket? Här listar några typer av arbete som du kan jobba med:

Installera elsystem: Planera, installera och underhålla elsystem i bostäder, kommersiella byggnader samt industriella anläggningar. Som behörig elinstallatör ligger grunden för yrket i att kunna installera och underhålla elsystem. Beroende på utbildning och erfarenhet kan detta arbete vara mycket varierande.

 • Bostäder: Här fokuserar man på installation av belysning, uttag, switchar och andra hushållsapparater. Kunskap om säkerhetsstandarder och specifika regler för bostadsinstallationer är avgörande. Dessutom är kundservice en viktig del, eftersom du ofta kommer att arbeta direkt med husägare.
 • Kommersiella byggnader: I kommersiella miljöer, såsom kontor, butiker eller restauranger, är arbetsomfånget ofta större. Man kan behöva samarbeta med andra yrkesgrupper som VVS-tekniker, byggare och arkitekter för att säkerställa att elsystemet integreras väl med andra delar av byggnaden.
 • Industriella anläggningar: Här blir arbetet mer komplicerat. Man kan behöva installera och underhålla stora maskiner, styrsystem och annan avancerad utrustning. Kunskap om industristandarder och specifikationer är nödvändig, samt erfarenhet av att arbeta i potentiellt farliga miljöer.

Felsöka och reparera: Åtgärda elektriska problem och fel i elutrustningar och installationer. Felsökning och reparation är en kritisk kompetens för alla behöriga elektriker. Det handlar inte bara om att identifiera problemet, utan också om att snabbt och säkert kunna lösa det.

 • I bostäder kan det handla om allt från en trasig lampa till mer komplicerade problem som orsakas av felaktig kabeldragning.
 • I kommersiella byggnader kan ett elproblem leda till stora förluster för företaget, så det är viktigt att kunna åtgärda problemen snabbt.
 • Inom industriella anläggningar kan elektriska fel vara särskilt farliga och kräva snabba lösningar för att garantera anläggningens säkerhet och produktivitet.

Datateknik och automatisering: Specialisera sig inom datanätverk, automation och smarta hem lösningar. Med teknikens framsteg har rollen som installatör också utvecklats. Många specialiserar sig nu på mer avancerade områden som datateknik och automatisering.

 • Datanätverk: man kan vara ansvarig för att dra kablar för datanätverk, installera routrar, switchar och se till att all utrustning fungerar korrekt.
 • Automation: Inom industriella miljöer kan detta innebära att installera och underhålla automatiserade produktionslinjer, medan det i kommersiella byggnader kan handla om automatiserade belysningssystem eller säkerhetssystem.
 • Smarta hem: Här kan man arbeta med att installera och konfigurera allt från smarta termostater till avancerade säkerhetssystem som kan styras via en smartphone.
 • Installera elsystem: Planera, installera och underhålla elsystem i bostäder, kommersiella byggnader samt industriella anläggningar.
 • Felsöka och reparera: Åtgärda elektriska problem och fel i elutrustningar och installationer.
 • Datateknik och automatisering: Specialisera sig inom datanätverk, automation och smarta hem lösningar.
Foto: Pinterest/ tlcinteriors.com.au & justdesign.se

Fördelar med att starta eget

Självständighet: Som egen företagare har du full kontroll över ditt arbete. Du bestämmer vilka uppdrag du vill ta, hur du vill utföra dem och vilka kunder du vill arbeta med.

Flexibilitet: Att vara egen företagare innebär ofta mer flexibilitet i arbetsdagen. Du kan bestämma dina egna arbetstider, vilket kan vara särskilt fördelaktigt om du vill balansera arbetsliv och fritid.

Ekonomisk potential: Medan det finns risker med att vara egen företagare, finns det också en oändlig potential för vinst. Om ditt elföretag blomstrar, kan du tjäna betydligt mer än vad du skulle som anställd.

Produktion och överföring inom elinstallationsföretag

Produktion av elektricitet innebär att generera elektrisk energi från olika källor som kraftverk, vindturbiner och solcellsanläggningar. Inom detta område arbetar man främst inom anläggningar för produktion där el genereras.

Överföring av elektricitet involverar transporten av el från produktionsanläggningar till användningsplatser genom ett komplicerat elnätverk av ledningar och transformatorstationer. Specialister fokuserar på installation, underhåll och reparation av detta nätverk för att försäkra en säker och effektiv överföring till hem, företag och industrianläggningar.

ECY-certifikat

ECY-certifikatet, eller ECY-certifiering, är en certifiering för energikonsulter i Sverige. Det är en kvalitetsstämpel som visar att energikonsulten har den kunskap och kompetens som krävs för att genomföra energikartläggningar och energiutredningar i byggnader och industrianläggningar enligt gällande lagar och standarder.

Några viktiga punkter om ECY-certifikatet:

 1. Standarder: ECY-certifieringen följer den svenska standarden SS-EN 16247 för energikartläggningar.
 2. Utbildning: För att erhålla ECY-certifikatet behöver energikonsulter genomgå en särskild utbildning och därefter klara av ett certifieringsprov.
 3. Oberoende: Certifieringen utförs av oberoende certifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac, den svenska myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll.
 4. Olika kategorier: Det finns olika typer av ECY-certifikat beroende på vilken typ av byggnad eller anläggning energikonsulten är specialiserad på, exempelvis bostäder, kommersiella byggnader, eller industrianläggningar.
 5. Förnyelse: ECY-certifikatet är giltigt under en bestämd tidsperiod och behöver förnyas efter denna tid har gått ut.

ECY-certifieringen är viktig för att försäkra sig om att energikonsulter har rätt kunskap och verktyg för att hjälpa till att minska energianvändning och därmed minska sina energikostnader och koldioxidavtryck.

Vilken typ av Elinstallationer kan en Behörig Elektriker hjälpa dig med?

En behörig elektriker kan hjälpa dig med en mängd olika elinstallationer som kräver specialkunskap och erfarenhet. Här är några exempel på elinstallationer som du bör överlåta till ett proffs:

 • Installation av elsystem i nybyggnationer och renoveringar.
 • Felsökning och reparation av elsystem.
 • Installation av belysningssystem såsom att byta spotlights eller installera dimmer.
 • Installation och underhåll av säkerhets- och övervakningssystem.
 • Installation av diskmaskin och tvättmaskin.
 • Uppgradering och installation av elpaneler och elcentraler.
 • Installation av uttag och strömbrytare.
 • Jordfelsbrytare och överspänningsskydd.
Foto: IKEA

Fördelarna med att anlita en behörig elektriker

Att anlita en behörig elektriker har flera fördelar, här listar vi några:

 1. Säkerhet: En behörig elektriker känner till och följer de säkerhetsstandarder som ställs upp av branschen. Det minskar risken för elektriska olyckor eller brand i ditt hem.
 2. Kvalitet: Behöriga elektriker har genomgått omfattande utbildning och certifiering, vilket innebär att de kan leverera högkvalitativa tjänster.
 3. Garanti: Många behöriga elektriker erbjuder garanti på sitt arbete, vilket ger dig trygghet om något skulle gå fel.
 4. Tidsbesparing: Eftersom behöriga elektriker har rätt verktyg och expertis kan de ofta slutföra jobbet snabbare än någon som inte är lika välutbildad.

Vikten av att följa säkerhetsföreskrifter

Elektricitet är inte något man ska leka med. Ett litet fel kan leda till stora konsekvenser, såsom brand eller skada. Därför är det viktigt att elektriska arbeten utförs av behöriga personer som följer de säkerhetsföreskrifter som ställs upp av myndigheter och branschorganisationer. Det garanterar att installationer är säkra och inte utgör någon risk för de som bor eller arbetar i byggnaden.

Utför elbesiktning hemma med en behörig elektriker

En elbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa elsäkerheten i ditt hem. Genom att regelbundet låta en behörig elektriker utföra en elbesiktning kan du identifiera potentiella problem och undvika risker som kan leda till bränder eller problem med elanläggningen hemma.

Hur går en elbesiktning till?

Under en elbesiktning granskar och testar en behörig elinstallatör hela elsystemet i ditt hem. Det inkluderar elpaneler, ledningar, uttag, belysning och andra elektriska komponenter.

Skulle några brister eller problem upptäckas kan elinstallatören rekommendera de åtgärder du bör ta för att lösa dem. Det kan innebära reparationer, uppgraderingar eller byte av utrustning.

Om du behöver anlita en auktoriserad elinstallatör kan du vända dig till Done. Våra behöriga elektriker kan utföra en elbesiktning i ditt hem. Använd Done-appen för att enkelt hitta elektriker med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa elsäkerheten i ditt hem.

Hur hittar du en behörig elektriker i sin hemstad?

Att hitta en auktoriserad elinstallatör i din hemstad är avgörande när du behöver hjälp med elinstallationstjänster. Done har behöriga elinstallatörer i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i större delen av Sverige. Genom att använda Done-appen kan du vara säker på att våra elinstallatörer är behöriga och certifierade. Samtliga behöriga elinstallatörer från Done har gått igenom en noggrann kvalitetskontroll och är kvalificerade för att utföra elinstallationer i enlighet med gällande regler och standarder.

Hitta en behörig elektriker hos Done

Done erbjuder en sömlös upplevelse för att hitta och boka elinstallatörer med auktorisation i din stad. I vår app kan du enkelt få offert i mobilen och du hittar de tjänster du behöver hjälp med i din stad. Vi garanterar elinstallationstjänster som möter dina behov och försäkrar att allt arbete utförs effektivt och på rätt sätt.

Vanliga frågor

Liknande inlägg
Starta ett projekt.
Kom igång direkt i appen
Hämta i App StoreLadda ned på Google Play